aplikacja Matura google play app store

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym.

Kwalifikacje pełne:

na poziomie I Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia,
 • świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

na poziomie II Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum ,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

na poziomie III Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej,
 2. po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia,

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;

 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły I stopnia  oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów czeladniczego w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
 • świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach

na poziomie IV  Polskiej Ramy Kwalifikacji  potwierdza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

 • dyplom zawodowy:
 1. po ukończeniu technikum albo
 2. po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia

– oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

 • świadectwo dojrzałości;

na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,
 • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa;
 • ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
 • dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej

na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;

na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza:

 • dyplom doktorski.


więcej informacji na stronie rządowej:

https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/
Polityka Prywatności